პრაქტიკა
საქართველოს იოგას ეროვნული ფედერაცია გასცემს სერტიფიკატს: I. იოგას ვარჯიშთა (ასანების) პრაქტიკული კურსის გავლის შემთხვევაში: ა) 200 საათიანი კურსი; ბ) 300 საათიანი კურსი; გ) 500 საათიანი კურსი. *კურსი გულისხმობს იოგას ვარჯიშთა პრაქტიკულ მეცადინეობებს: პოზები(ასანები), მოძრაობების(ვინიასების), სუნთქვითი ვარჯიშების(პრანაიამის) ელემენტებს, რელაქსაციას(შავასანა), სერია(თანმიმდევრობა). სტუდენტა ჯამში უნდა დააგროვოს მინიმუმ 200 საათი. რეგისტრაცია II. თეორიული კურსის გავლის შემთხვევაში: ინფორმაცია იხილეთ აქ III. ინსტრუქტორთა ტრენინგ კურსის გავლის შემთხვევაში: ინფორმაცია იხილეთ აქ I და II პუნქტები შეადგენენ მე-III კურსის ნაწილს. საქართველოს იოგას ეროვნული ფედერაცია - ერთადერთი აკრედიტებული ორგანიზაცია ქვეყანაში, რომელმაც გაიარა YTTC-100; -200; - 500 სტანდარტის (საერთაშორისო სტანდარტის იოგას ინსტრუქტორთა კურსი) სერტიფიკაცია და რეგისტრირებულია Yoga Alliance International Worldwide (საერთაშორისო იოგა ალიანსი), European Union of Yoga Association (ევრობული კავშირი იოგას ასოციაციების) და International Yoga Federation (საერთაშორისო იოგას ფედერაციაში), რაც იძლევა საშუალებას კურსის დამთავრების შემდეგ, ყოველგვარი დამატებითი გამოცდის გარეშე მიიღოთ მსოფლიოში ამ უდიდესი იოგა ორგანიზაციების დიპლომი.

© 2016 იოგას ფედერაცია