პრაქტიკა
საქართველოს იოგას ეროვნული ფედერაცია გასცემს სერტიფიკატს: I. იოგას ვარჯიშთა (ასანების) პრაქტიკული კურსის გავლის შემთხვევაში: ა) 200 საათიანი კურსი; ბ) 300 საათიანი კურსი; გ) 500 საათიანი კურსი. *კურსი გულისხმობს იოგას ვარჯიშთა პრაქტიკულ მეცადინეობებს: პოზები(ასანები), მოძრაობების(ვინიასების), სუნთქვ...

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია